Mail Hill nummer 4

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Op het moment dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben, doet de lente verwoede pogingen om de winter te verdrijven. En ik hoop dat het ook gaat lukken. De tweede activiteitenweek, met een aantal buitenlandse reizen en met diverse buitenschoolse activiteiten, staat voor de deur en mooi weer maakt het programma nog aantrekkelijker.

Daarna volgen twee weken “mei”vakantie. Voor velen een welkome periode om even op te laden voor de laatste loodjes van het schooljaar. Voor de eindexamenleerlingen uit mavo, havo en vwo een (in)spannende tijd. De schoolexamens en laatste herkansingen zijn achter de rug en de focus komt nu te liggen op het centraal schriftelijk eindexamen. Wij zullen met examentrainingen, vragenuurtjes en themalessen alles in het werk stellen om ze goed mogelijk voor te bereiden. Uiteraard wensen we hen (en hun thuisfront) veel succes in de komende examenperiode.

Voor de schoolorganisatie is dit ook het moment om te starten met de voorbereidingen voor volgend jaar. We kijken met een tevreden gevoel terug op het grote aantal aanmeldingen en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat daar uit spreekt. In samenspraak met ouders en leerlingen zullen wij alles in het werk stellen om dit vertrouwen meer dan waar te maken.

Maar voor nu wens ik iedereen alvast een goede vakantie.

Wim Smits
namens het managementteam Mill Hill College

Examentrainingen
De laatste schoolexamens voor de examenleerlingen zijn achter de rug, de herkansingen zijn geweest.
De examenleerlingen gaan zich nu volledig richten op hun eindexamens.
Lees meer…

Om hen bij de voorbereidingen te ondersteunen, zijn er tijdens week D1, D2 en D4 naast de lessen mogelijkheden (geweest) om in een lokaal te komen studeren en om vragen te stellen aan de docenten. In week D3 zijn er nog proefexamens en extra examentrainingen voor de diverse vakken.
De proefexamens zijn vooral bedoeld om de leerlingen te laten wennen aan de examensfeer.
Zo kunnen zij uitproberen hoe het is om zo lang achtereen aan een toets te moeten werken en bovendien wordt er uitgebreid toelichting gegeven over de do’s en don’ts van een examenzitting. Op deze manier zien de leerlingen wat er van hen verwacht wordt en kan daar tijdens de afname van de examens geen onduidelijkheid of extra spanning door ontstaan.
Aangezien de examens pas op na de meivakantie beginnen, is er in  D4 nog gelegenheid voor de examenleerlingen om contact te zoeken met vakdocenten voor de laatste vragen en de puntjes op de i. De leerlingen hebben per mail een brief met informatie over de examentrainingen ontvangen.

Activiteitenweek
Van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 2019 is het activiteitenweek.Lees meer…


Leerlingen hebben deze week een programma vol leerzame projecten, excursies, sportiviteit, stage, examentraining etc.
Inmiddels hebben alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een brief met het programma ontvangen.

 

 

Hieronder staat nogmaals het programma per dag.
maandag 15 april 2019
dinsdag 16 april 2019
woensdag 17 april 2019
donderdag 18 april 2019
vrijdag 19 april 2019

De examenleerlingen hebben examentrainingen
Examentraining mavo
Examentraining havo
Examentraining vwo

Mentorouderavonden
In de week na de meivakantie vinden er op woensdag 8 mei en donderdag 9 mei 2019 mentorouderavonden voor de niet-examenklassen plaats.Deze ouderavonden zijn bedoeld om samen met uw kind en de mentor de voortgang te bespreken en afspraken te maken hoe uw zoon/dochter het schooljaar tot een goed einde kan brengen. U ontvangt binnenkort een brief met daarin meer informatie over deze mentorouderavonden.

Vakantieplanning schooljaar 2019-2020
De vakantieplanning voor schooljaar 2019-2020 is in de MR vastgesteld en inmiddels gepubliceerd op de website.
Klik hier voor deze vakantieplanning.

LOB-nieuws
Mavo
Mavo-2
Lees meer…


Vakkeuze
De leerlingen van mavo-2 en mavo-3 hebben hun vakkenkeuze gemaakt voor het volgend schooljaar. In verschillende mentorlessen zijn de leerlingen voorbereid op deze keuze. De leerlingen van mavo-2 maakten een keuze uit natuurkunde, Duits of Frans (minimaal 1, maximaal 2 vakken).
De leerlingen van mavo-3 hebben een profiel en een vakkenpakket gekozen.
De afgelopen periode hebben alle leerlingen uit mavo-2 en mavo-3 een envelop mee naar huis gekregen met daarin onder andere een adviesbrief en een antwoordbrief met daarop hun vakkenkeuzes. De bijgeleverde antwoordbrief dient door iedere leerling uiterlijk vrijdag 12 april te worden ingeleverd. Eventuele wijzigingen t.a.v. de vakkenkeuze kunt u aangeven op de antwoordbrief.

Mavo-3
Lees meer…


Workshopdagen bij het MBO
Donderdag 28 maart 2019 heeft een grote groep mavo-3leerlingen een bezoek gebracht aan één van de scholen van het ROC Tilburg. Zij hebben hier een rondleiding gekregen door de school, gevolgd door een kleine workshop. Op 11 april 2019 vertrekt een andere groep mavo-3leerlingen voor een workshopochtend bij een van de richtingen van De Rooi Pannen. Alle leerlingen en ouders krijgen hierover nog extra informatie per mail.

Beroepsoriënterende stage
De leerlingen van mavo-3 zijn begonnen met de voorbereidingen voor hun stage. Ze gaan in de activiteitenweek, van 15 t/m 19 april 2019, stage lopen bij een bedrijf of instelling naar eigen keuze. Het betreft een beroepsoriënterende stage, bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van werken; wat houdt het in om elke dag op tijd naar ‘een baas’ te gaan? Ook proberen we ze bewust te maken van de verschillende beroepen binnen een bedrijf of instelling. Misschien ontdekken ze zo welk beroep bij hen zou passen. Of juist niet. Op vrijdag 19 april 2019 is een korte terugkommiddag voor deze leerlingen. Daar delen zij elkaars ervaringen en ronden ze de stage officieel af.

Havo
Havo-/vwo-3
Lees meer…


Profiel- en vakkenkeuze
De leerlingen van havo-/vwo-3 hebben hun profiel- en vakkenkeuze  gemaakt. Voor de schakelweek hebben ze een brief mee naar huis gekregen met daarop hun keuze en een antwoordformulier. Het is nog mogelijk de keuze te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen worden aangegeven op de antwoordbrief, die uiterlijk vrijdag 12 april 2019 ingeleverd dient te worden in de brievenbus bij het kantoor van LOB in de mediatheek.

Oriëntatie Technologie op Studie en Beroep
Op donderdagmiddag 1 februari 2019 zijn leerlingen uit havo- en vwo-3 naar Fontys Hogescholen Eindhoven geweest voor een oriëntatie op Technologie. Het is een leuke, nuttige middag geweest. De leerlingen kregen workshops aangeboden en ontvingen informatie over technische studies en beroepen. Deze oriëntatie was ter voorbereiding op hun profielkeuze.

Vwo
Vwo-2

Lees meer…

De leerlingen van vwo-2 onderzoeken in de mentorlessen met behulp van een werkboekje of bèta onderwijs bij hen past, onder de noemer ‘Past bèta bij jou?’. Het Mill Hill College biedt aan de leerlingen die kiezen voor bèta de mogelijkheid om zich in de 3e klas alvast te oriënteren op bèta onderwijs met onder andere het vak Science. Het vak Science komt dan in de plaats van een van de talen Frans, Duits of Spaans. Deze taal kan dan niet meer worden gekozen in de bovenbouw van het vwo. In week D4 zullen deze leerlingen hun keuze invoeren in het programma Zermelo, waarna de ouders een bevestiging van de keuze krijgen middels een brief.

Vwo-3
Lees meer…

Op vrijdag 12 april 2019 dient de antwoordbrief met daarop de definitieve pakket- en vakken keuze van de leerlingen van vwo-3 te worden ingeleverd.

Vwo-4
Lees meer…

Op vrijdag 12 april 2019 gaan de leerlingen van vwo-4 naar de Radboud Universiteit van Nijmegen. Dit is een activiteit in het kader van Loopbaan Oriëntatie, LOB, waarbij de leerlingen zich zullen gaan oriënteren op universitaire studies. Ze zullen een mini college volgen, ze krijgen een rondleiding over de campus en er zal extra informatie worden gegeven over studeren in Nijmegen.

De opstapplaats voor de bus is bij Stappegoor om 10.20 uur. De leerlingen worden daar ook weer afgezet en dat zal tussen 16.45-17.00 uur zijn. De leerlingen van vwo-4 zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht. We wensen hen een leuke en leerzame dag!

Geef een boek aan iemand in een ontwikkelingsland!
Lees meer…

Van maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei staat er voor het Atrium van het Mill Hill College een boekenkast waar wij Engelstalige en Franstalige boeken inzamelen voor kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden. Ook op zaterdag 11 mei is de school geopend en kun je boeken brengen tussen 10 en 12 uur.

Dus heb jij thuis een of meer boeken die je niet meer leest, breng ze dan mee naar school en zet ze in de kast. De boeken dienen wel van goede kwaliteit te zijn. Dus geen oude boeken of beschadigde boeken. Geef zoals jezelf wil ontvangen.

Stichting Read to Grow heeft het initiatief genomen tot deze boekeninzameling. De ingezamelde boeken worden getransporteerd naar de opslag van Read to Grow en vervolgens door vrijwilligers gesorteerd op categorie, leeftijd en kwaliteit. Na het sorteren van de boeken leveren zij deze aan kleinschalige particuliere partnerprojecten die ze weer transporteren naar het ontwikkelingsland.

Het succes van Read to Grow is onder andere ontstaan door de inzet van vele scholen. Daar wordt het grootste gedeelte van de boeken voor Read to Grow ingezameld. Dat zijn voornamelijk Nederlandse en Europese Internationale Scholen. De scholen houden een inzamelactie rondom UNESCO’s World Book Day op 23 april. Omdat het op die dag vakantie is, hebben we besloten om het wat op te schuiven tot na de vakantie.

Wij hopen dat jullie veel boeken zullen brengen, zodat ook kinderen in Afrika en andere werelddelen toegang tot boeken hebben!

Bij voorbaat hartelijk dank!

Werkgroep Derde Wereld

MakerspaceRuimte voor iedereen!
Een ‘makerspace’, letterlijk vertaald; een ruimte om te maken.
Lees meer…

En dat is precies wat we alle leerlingen van het Mill Hill College de afgelopen twee periodes hebben geboden. Eén keer in de week kon iedereen na afloop van hun lessen in het rooster het 7e en 8e uur terecht in één van onze kunstvaklokalen om ‘iets’ te maken.

Dit resulteerde al in een breed scala aan creatieve uitspattingen: van manga-draak tekenen tot kostuum ontwerpen en van het afmaken van een creatieve lesopdracht, tot het aanleggen van een portfolio voor een vervolgstudie.


Dus mocht uw zoon of dochter eigenlijk meer willen doen met zijn/haar creativiteit, of mist het in de bovenbouw om naast de reguliere lessen ook nog eens de ontspanning van het ontwerpen en maken te ervaren.. Spreek ze eens aan op hun talent en tip ze naar de Makerspace te gaan!

Vanaf D2 kunnen leerlingen iedere maandag  het 7e en 8e uur terecht in lokaal 26 (te). Een docent beeldende vakken is aanwezig om vragen aan te stellen, om de leerlingen op weg te helpen of een techniek uit te leggen.

Aanmelden kan via: makerspace@millhillcollege.nl

Gevonden voorwerpen
Er liggen veel gevonden spullen (jassen, truien, broeken, schoenen etc.) in de blauwe bak, bij de kapstokken, in het Forum.
Mis je iets, kijk eens in de bak.
Over enkele weken worden de gevonden voorwerpen naar een goed doel gebracht als ze niet opgehaald zijn.

Agenda

De agenda’s zijn ook te vinden op de website bij jaarplanning.
Klik hier voor de agenda van maart 2019
Klik hier voor de agenda van april 2019

Mill Hill College

Versterk Je Wereld