Mail Hill nummer 1

Informatie uit Je Wereld

Opeens is de school weer vol met leerlingen, alsof er niets gebeurd is. In en rondom school, op het sportveld en tijdens pauzes is het weer een drukte van belang. Toch zie je als je goed kijkt, enkele veranderingen. Docenten houden afstand, sommige medewerkers dragen een mondkapje, op de docentenbureaus staan schermen en veel buitenschoolse activiteiten zijn afgelast of doorgeschoven naar 2021. Corona is nog steeds onder ons.

Heeft de Corona-crisis ons ook iets gebracht? Hebben we wat geleerd van onderwijs op afstand? Dit zijn vragen die ik me stel aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het was voor veel docenten een grote stap om ineens online les te moeten geven en voor het ICT-systeem een vuurproef. Bestaande regels, bijvoorbeeld voor bevordering, moesten worden aangepast. Toch hebben we kunnen zien dat sommige groepen of klassen prima in staat waren om zelfstandig te werken. We hebben online lessen gezien die de toets der kritiek prima kunnen doorstaan. Via het leerlingvolgsysteem hebben we goed in kaart gebracht of en waar leerlingen leerachterstanden hadden. Dat we nog veel te leren hebben, zeker op het gebied van onderwijs op afstand, mag duidelijk zijn. Op dit moment inventariseren we reacties van ouders en leerlingen op de afgelopen periode die ons kunnen helpen bij de onderwijsvernieuwingen die wij vanaf 2021 willen doorvoeren.

De eerste maanden van dit schooljaar staan voor mij vooral in het teken van kennismaken, in de eerste plaats om het onderwijs en de medewerkers op het Mill Hill College goed te leren kennen. Ik benut deze periode optimaal door op bezoek te gaan bij basisscholen, in gesprek te gaan met de burgemeester, kennis te maken met de leerlingenraad etc. om zo een goed beeld te krijgen van het Mill Hill College. Binnenkort wil ik graag in gesprek met ouders, want ook zij zijn voor mij een belangrijke bron van informatie.

Het nieuwe schooljaar zit vol uitdagingen. Natuurlijk hebben we te maken met beperkingen, maar er is gelukkig weer veel mogelijk. Dit geeft hoop voor het komend schooljaar. Ik heb er zin in!

Ard van Aken
rector

Vooraf

Naarmate het aantal coronabesmettingen toeneemt, groeit ook de onzekerheid en onduidelijkheid over hoe te handelen in de steeds veranderende omstandigheden. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht maar laten ons, met een dosis gezondheid verstand, leiden door de richtlijnen van het RIVM, het protocol van de VO-raad en de adviezen van de GGD. Uitgangspunt is dat we de normale gang van zaken zoveel mogelijk door willen laten gaan. En dat op een verantwoorde wijze. Immers de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en onze medewerkers staan voorop.

Hieronder wordt aangegeven hoe wij op school in de verschillende situaties handelen. U wordt dringend verzocht om dit goed te lezen en de adviezen op te volgen.
Lees meer…

Algemeen

Wij handelen volgens ons coronaprotocol.

Soms zijn regels op meerdere manieren te interpreteren, soms leiden nieuwe inzichten tot aanpassingen. Het protocol is daarmee een “levend document”. Bij aanpassingen zullen wij u hiervan via de mail op de hoogte brengen.

De algemene richtlijn luidt:

 • Bij milde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38°C laat je je bij voorkeur testen en blijf je thuis tot de uitslag bekend is (ziekmelden via de normale procedure). Laat je je niet testen, blijf dan thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Gezinsleden hoeven alleen thuis te blijven als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten (ziekmelden via de normale procedure, geef wel door dat je niet zelf ziek bent!).
 • Ontwikkel je milde klachten onder schooltijd, meld je dan ziek bij de coördinator leerlingzaken van de afdeling (leerling) en ga direct naar huis. Ook eventuele broers en zussen worden geïnformeerd en zonodig naar huis gestuurd.
 • Neem bij twijfel (of je wel of niet naar school kunt gaan) contact op met de GGD.

Bij besmetting
De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een besmetting:

 • de besmette persoon of een ouder meldt het zelf;
 • de GGD meldt zich voor bron- en contactonderzoek.
  Het kan echter ook voorkomen dat de school niet op de hoogte wordt gesteld van een besmetting. Vanwege privacy-overwegingen hoeft dit formeel niet gedeeld te worden met de school.

Bij vermoeden van besmetting neemt de contactpersoon van de school rechtstreeks contact op met de GGD voor nadere informatie en om te overleggen hoe het beste gehandeld kan worden.

Op het moment dat een medewerker of leerling positief getest is, wordt in samenspraak met de GGD gekeken wat die specifieke besmetting betekent voor de school en medewerkers. Dit is maatwerk en kost tijd. Geen enkele besmetting is hetzelfde. In afwachting van eventuele adviezen en maatregelen kunnen de activiteiten op school doorgaan.

Het is goed om aan te geven dat in geval van besmetting de GGD leidend is. Dat is ook hun wettelijke plicht. De GGD start met het bron- en contactonderzoek. (zie ook: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/05/GGDen-klaar-voor-uitgebreid-testen-en-bron-en-contactonderzoek). Het doel van het onderzoek is om de overdracht zo snel mogelijk te remmen. In principe gaat dit buiten de school om en worden wij alleen geïnformeerd als de school aanvullende maatregelen moet nemen. Vanzelfsprekend volgen wij die dan op.

De GGD onderzoekt allereerst hoe iemand besmet is geraakt en gaat daarbij na of andere personen op dezelfde manier besmet (kunnen) zijn geraakt. Vervolgens wordt onderzocht met wie de besmette persoon tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. De contacten worden onderscheiden in 3 categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Hierbij heeft de GGD bijzonder aandacht voor contacten die kwetsbaar zijn en contacten die werken met kwetsbare personen (zie ook: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen).

In de concrete schoolsituatie (in de klas of binnen een team) is doorgaans sprake van “overige contacten” (categorie 3). Dit zijn personen die langere tijd in dezelfde ruimte zijn geweest met de positief geteste persoon op meer dan anderhalve meter afstand. Deze personen wordt gevraagd om extra alert te zijn op (gezondheids)klachten en sociaal verkeer te beperken. Zij hoeven niet in quarantaine te gaan. Alleen medewerkers die het betreft zullen door de directie hierover persoonlijk worden geïnformeerd; ouders van betrokken leerlingen zullen indien nodig met een algemeen schrijven worden geïnformeerd. Van geval tot geval zal door de directie (in overleg met de GGD) worden bekeken in hoeverre verdere informatie noodzakelijk is. Namen van betrokken medewerkers of leerlingen mogen NIET worden doorgegeven (zelfs niet als voor iedereen duidelijk is wie het betreft)!

Doorgaan van onderwijs(activiteiten)
Het is in ieders belang dat onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Daarom zijn voor alle leerjaren de planners in Moodle beschikbaar. Bij lesuitval (omdat docent uitvalt of de leerling ziek thuis zit) kan de leerling thuis verder werken aan school.

Op basis van het servicedocument van het ministerie, de werkgevers en werknemers hanteert de school het volgende algemene beleid:

 • een docent hoeft niet op hetzelfde moment afstandsonderwijs en fysiek onderwijs te geven.
 • de keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele keuze van de school, het kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen.
 • de school, noch de individuele medewerker kunnen aan het onmogelijke worden gehouden.
 • indien de situatie hiertoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld bij langere afwezigheid) zal worden besproken hoe ervoor gezorgd kan worden dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang vindt.

Samenvattend
Er zijn drie stappen die wij als school altijd zetten bij verdenking van besmetting of als we een melding van een positief geteste leerling of medewerker ontvangen:

 1. De situatie zo goed mogelijk in kaart brengen;
 2. Contact met de GGD;
 3. Informeren direct betrokken (hierbij wordt een afweging gemaakt wie te informeren o.b.v. de ernst van de situatie).

Tot slot

Als afsluiting roepen wij iedereen nogmaals zeer dringend op om zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Verschijning Mail Hill in 2020-2021, in de week van:

Week 38 – 14 september 2020
Week 47 – 16 november 2020
Week 50 – 07 december 2020
Week 4 – 25 januari 2021
Week 10 – 08 februari 2021
Week 16  – 19 april 2021
Week 25 – 21 juni 2021

MHC-leefregels

1. Ik heb respect voor anderen

2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is

3. Ik help een ander als ik dat kan

4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen

5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op

Ophalen en brengen van leerlingen

Mede op verzoek van onze (over)buren aan de Venneweg willen wij uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie bij school. Met name ’s ochtends bij aanvang van de school en ook ’s middags na afloop van de lessen ontstaan op de Venneweg vervelende en soms zelfs onveilige verkeerssituaties.

We begrijpen heel goed dat sommige leerlingen met de auto naar school worden gebracht, maar willen u toch met klem verzoeken om NIET de leerlingen midden op de weg, voor de schoolpoort of voor de leveranciersingang uit te laten stappen of ze daar op te wachten. Het overige verkeer heeft er niet alleen hinder van, maar het is regelmatig ronduit gevaarlijk. Ook is het voor de bewoners aan de Venneweg niet prettig als hun oprit gebruikt wordt om te parkeren en te keren.

We willen u dan ook vragen om te parkeren op de aangegeven parkeerstrook aan de Venneweg of om door te rijden naar de parkeerplaats op ons eigen terrein waar leerlingen veilig kunnen uitstappen en u ook veilig en probleemloos kunt keren. Voor de leerlingen is het stukje extra lopen te verwaarlozen, het voorkomt ergernis bij andere weggebruikers en het bevordert de verkeersveiligheid.

Leerlingondersteuning
Voor de begeleiding van de leerlingen hanteert het Mill Hill College het ‘mentor is spil model’.

Dit betekent dat de mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerling en daarmee ook de eerste verantwoordelijkheid heeft voor de begeleiding van het kind.
Het zorgteam ondersteunt de mentoren bij deze begeleiding.
Het zorgteam bestaat uit:

 • 2 ondersteuningcoördinatoren: zij coördineren (de aanvragen voor) leerlingondersteuning en monitoren de begeleiding op school;
 • 2 counselors: zij begeleiden de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied; leerlingen kunnen tevens bij hen terecht als vertrouwenspersoon;
 • 2 coördinatoren dyslexie: zij coördineren de toetsen voor leerlingen met dyslexie en coachen hen in het omgaan met dyslexie;
 • 1 schoolmaatschappelijk werker; hij/zij coördineert en verzorgt begeleiding voor leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert door externe factoren en is bovendien de schakel naar de jeugdzorg in de diverse gemeenten;
 • 2 ambulant begeleiders: zij ondersteunen het zorgteam en mentoren met hun expertise op het gebied van autisme, executieve functies en de organisatie rondom leerlingen die een beperkte inzetbaarheid hebben vanwege gezondheidsproblematiek;
 • 1 GGD-jeugdverpleegkundige: hij/zij begeleidt leerlingen bij vragen of problematiek op het gebied van gezondheid.

Mocht de ondersteuningsvraag van de leerling de begeleiding van de mentor overstijgen, dan dient de mentor in samenspraak met de ouders een hulpvraag bij het zorgteam in.
Daar wordt bekeken welk begeleidingstraject binnen de school passend is. Voor structurele, langdurige begeleiding zal de leerling doorverwezen worden naar externe hulpverlenende instanties.

LVS

 

Sinds vorig schooljaar wordt naast magister (voor cijfers, afwezigheid enz.) de voortgang van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen.

De toelichting in LVS richt zich op:

 • wat zijn de kwaliteiten en/of;
 • wat zijn de verbeterpunten.

Betekenis van de kleuren van de duimpjes:
Lees meer…

 • GROEN: Het gaat goed. Met dezelfde inzet en motivatie kan het vak goed afgerond worden.
 • GEEL: Het gaat oké, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering.
 • ROOD: Het is niet in orde. Er is veel ruimte voor verbetering.

De toelichting is gericht naar de leerling. Zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen de feedback lezen. Nadat de vakdocent zijn/haar informatie heeft ingevoerd, geeft de leerling zelf een reactie op deze informatie.

LVS komt nooit in plaats van individuele gesprekken met de leerlingen maar geeft juist informatie om met de leerling en/of ouders te bespreken.

 MAKERSPACE is van start gegaan!

MAKERSPACERuimte voor iedereen!

Makerspace is gestart op donderdag 10 september en loopt door tot en met donderdag 29 oktober 2020. Iedereen van klas 1 t/m 6 is weer welkom in de MAKERSPACE!

Als je geen les hebt, heb  je elke DONDERDAG het 7e en 8e uur in lokaal 08 (ha) de ruimte om iets te komen maken, wat je maar wil! Van een schilderij voor op je slaapkamer, een portfolio voor je vervolgopleiding of een poster voor Aardrijkskunde. Alles kan!

Mocht je interesse hebben en een keer een kijkje willen komen nemen óf heb je al een idee, schrijf je dan in en kom langs!

Leerlingen kunnen zich aanmelden via: makerspace@millhillcollege.nl

Ouderpanels   

Ook dit jaar verzoeken we geïnteresseerde en betrokken ouders/verzorgers plaats te nemen in een van de ouderpanels. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
– geregeld communiceren met ouders om de mening van de
ouders te weten te komen;
– de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
– de inbreng van ouders onderdeel uit te laten maken van het
schoolbeleid;
– bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.
Lees meer…

Er zijn vijf ouderpanels:
– een panel voor de brugklas
– een panel voor Team-X
– een panel voor havo2/3 en vwo 2/3
– een panel voor mavo 2/3/4
– een panel voor havo/vwo bovenbouw

Wilt u zich opgeven voor één van deze panels? Stuur een e-mail naar:

Carolien Loos: cloos@millhillcollege.nl (brugklas)
Ralf van Overbruggen: rvanoverbruggen@millhillcollege.nl (Team-X en mavo-2/3/4)
Franca Peek: fpeek@millhillcollege.nl (havo-2/3 en havo/vwo bovenbouw)

De bijeenkomsten (van 19.30-21.00 uur) vinden dit jaar voor de brugklas, mavo, havo-2/3 en vwo-2/3 plaats op:

17 september 2020 (ouderpanel brugklas niet)
23 november 2020
28 januari 2021
08 juni 2021

De bijeenkomsten (van 19.30-21.00 uur) voor de ouderpanels van Team-X en havo/vwo bovenbouw vinden plaats op:
22 september 2020
17 november 2020
04 februari 2021
17 juni 2021

LOB nieuws 2020-2021

Het is belangrijk voor de leerlingen uit de bovenbouw om zich goed te oriënteren op een vervolgopleiding. Vanwege coronamaatregelen in het vervolgonderwijs is het fysiek bezoeken van open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen etc. dit najaar vaak niet mogelijk. Veel vervolgopleidingen zetten daarom het voorlichtingsmateriaal op hun website, het is zo digitaal te volgen. Misschien niet zo sfeervol als een fysiek bezoek, maar toch kan het de leerlingen helpen in hun studiekeuzeproces.

Let wel: vaak dien je je vooraf aan te melden, vooral meeloop- en proefstudeerdagen zitten, ook online, snel vol. Ga daarvoor naar de website van de opleiding.
Lees meer…

Webinar over studiefinanciering
Op de website van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW, staat uitleg en voorlichting over de studiefinanciering voor studenten en scholieren. Onder andere webinars zijn te vinden onder:

https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/voorlichting-studiefinanciering/videos-en-webinars.jsp

 Aanmelden vervolgopleiding
De leerlingen kunnen zich vanaf half oktober aanmelden voor hun hbo- of wo-vervolgopleiding, schooljaar 21-22. Dit gaat via Studielink. Om in te kunnen loggen op Studielink dien je eerst een DigiD aan te vragen. Zie ook de website van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/deadline-aanmelden-opleiding-hogeschool-of-universiteit

Voor mbo-opleidingen start de inschrijving voor schooljaar 21-22 vanaf 1 november 2020. Inschrijven voor een MBO-opleiding gaat via de opleiding zelf. Zie ook de website van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs

Andere handige web adressen met info voor na je examen:

www.studiekeuze123.nl

www.wilweg.nl 

De Regenboog Club

Op wie je valt, dat bepaal JIJ toch?
Een jongen OF meisje zijn, moet dat?
En wat betekent dat eigenlijk?

Seksualiteit en gender zijn deels privé, maar ook groot deel van wie je bent.
Ben jij een LHBTQ’er of twijfel je? Of heb je om een andere reden iets met dit thema?
JOIN THE CLUB! We organiseren activiteiten om de kennis en zichtbaarheid van seksuele diversiteit en gender te vergroten. En het is een toffe plek om HELEMAAL jezelf te zijn.
Of vinden. Want dat willen we toch allemaal?

Vragen en ideeën welkom! Nieuwe leden welkom!
Mail: jzondag@millhillcollege.nl

Enthousiaste en ruimdenkende groet,
Jeanine Zondag, Hugo Gevaert, Jasper van Kimmenade, Wesley van der Kuilen en Sofie van Gool.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld