Mail Hill nummer 6

Informatie uit Je Wereld

Voorwoord

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Ik schrijf tien keer per jaar een column: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deel ik mijn eigen mening, maar soms ook niet. Een aantal van deze columns wordt gebruikt als voorwoord voor de Mail Hill. De columns verschijnen elke maand en zijn ook na te lezen op de website van de school onder Nieuwsberichten.

De rector spreekt

Column 3 2021: examenstress

Dit jaar is alles anders, we hebben het al vaak gehoord. Nou ja, bijna alles dan. De eindexamens in het voortgezet onderwijs gingen gewoon door. Hier en daar mag wat worden geschoven in de planning en soms mag een leerling zijn dikke duim gebruiken, maar in de examenzaal voelt het net als anders. Alsof corona niet bestaat. En ook de examenstress is er, net als altijd.
Lees meer…

Waarom hebben we in Nederland eigenlijk centraal examens? Dat hebben we te danken aan niemand minder dan Thorbecke en zijn Wet op het Middelbaar Onderwijs uit 1863 (!). Een eeuwigheid geleden. Allereerst een positieve kijk op het examen. Nederland hecht veel waarde aan de zogenaamde brede toegankelijkheid van het (vervolg)onderwijs. Kort door de bocht: wie wil studeren of naar het mbo wil, moet dit ook kunnen doen. Een groot goed dat wereldwijd uniek is. Ons onderwijs is ook van zeer hoge kwaliteit. Dat kan ik na een zwerftocht over de wereld langs universiteiten en hogescholen met zekerheid stellen. Het centraal examen is vanuit deze visie eigenlijk geen afsluitende toets, maar veel meer een ingangstoets. Je laat zien dat je voldoende competent bent om naar een universiteit, een hogeschool of het mbo te gaan. Mooi en goed dat dit kan. En ook tegen een redelijke prijs. Het voortgezet onderwijs is gratis en een student betaalt van zijn studie slechts een kwart. De rest betaalt de overheid. Vertel dat maar eens in de Verenigde Staten!

Maar er is ook een andere kant. Het centraal examen heeft de laatste jaren iets beklemmends gekregen, het is een soort keurslijf geworden waarbij docenten door de leerstof heen moeten ploegen. Er is bijna geen ruimte voor eigen keuzes of een couleur locale. En het is ook vooral een kennistoets terwijl we inmiddels weten dat vaardigheden net zo belangrijk zijn. Natuurlijk is daar ruimte voor in de schoolexamens, maar de balans lijkt zoek. Regelmatig valt er ook een leerling van de stress van de stoel. Wat als ik het examen verknal?

Landelijk lijkt er weinig draagvlak om de centrale examens af te schaffen. Sowieso is het voortgezet onderwijs niet zo goed in het sluiten van compromissen. Zelf zou ik pleiten voor centrale examens in de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde) en een profielexamen. Het studiesucces in het hoger onderwijs en in het mbo hangt ook in grote mate af van hoe goed een leerling in de kernvakken is. Dit maakt het eindexamen overzichtelijk, geeft de vervolgopleidingen de zekerheid dat een leerling voldoende basis heeft en geeft ruimte aan de overige vakken om hun eigen accenten te zetten. De schoolexamens zorgen ook voor een betere spreiding over het examenjaar en nemen gelijk een deel van de examenstress weg. De leerling heeft nog steeds het gevoel dat hij iets gepresteerd heeft en er is voldoende reden voor een feestje. Of een paar feestjes zelfs.

Zelf deed ik vwo-examen in 1987. In een te hete zaal met teveel lawaai. Maar ook ik was geslaagd, met redelijke cijfers zelf. En ruim 90% van de leerlingen slaagt ook, dus grote noodzaak om het rigoureus anders te doen is er misschien niet. Neemt niet weg dat het goed is om af en toe kritisch te kijken naar hoe wij het eindniveau van leerlingen meten. De wereld is sinds 1863 veranderd en het examen moet een beetje met de nieuwe tijd mee veranderen. In het belang van de leerlingen en van Nederland.

Nationaal Programma Onderwijs

In de komende weken nemen wij deel aan een OMO-breed onderzoek in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit onderzoek is bedoeld om (leer)achterstanden bij leerlingen in kaart te brengen, zodat we hen op maat kunnen helpen bij het wegwerken van deze achterstanden.

Voor dit onderzoek vullen leerlingen en ouders een vragenlijst in. De vragen hebben onder meer betrekking op het thuiswerken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen en ouders woensdag 23 juni aanstaande een brief waarin de unieke code staat waarmee de leerling kan inloggen op www.mijnles.nu. Omdat het belangrijk is dat alle leerlingen de vragenlijst invullen, krijgen de leerlingen in de mentorles de gelegenheid dit te doen (duur: ± 20 minuten). In leerjaren waarin er geen mentorles is, zal in een andere les deze gelegenheid worden geboden. Invullen van de vragenlijst kan op de mobiele telefoon.

Ook ouders/verzorgers worden gevraagd de vragenlijst in te vullen omdat antwoorden van ouders/verzorgers een aanvullend beeld geven.

De antwoorden op de vragen kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij is de volledige anonimiteit van de gegevens gegarandeerd volgens de eisen van privacy en AVG.

Vervangend programma brugklas en Team-X1

Zoals eerder gemeld kan het watersportkamp voor de brugklasleerlingen helaas niet doorgaan. In de week van 5 t/m 9 juli 2021 hebben de leerlingen vanaf klas 2 dan een schakelweek. Voor de brugklasleerlingen zal in die week een alternatief programma plaatsvinden. De brugklasleerlingen hebben geen toetsen of lessen maar krijgen een aantal “sportieve” activiteiten. Het programma voor die week volgt zo spoedig mogelijk.

Zomerschool

Ook dit jaar hebben we op het Mill Hill College we weer een zomerschool. Deelname aan de zomerschool is bedoeld voor leerlingen die wel bevorderd kunnen worden, maar nog leerachterstanden moeten wegwerken om tot een succesvol volgend leerjaar te komen.

De zomerschool vindt plaats in de laatste week voor de zomervakantie: van maandag 19  t/m vrijdag 23 juli. Tijdens de zomerschool werken de leerlingen aan een taak voor twee verschillende vakken. Deze taak wordt door de vakdocent aangeleverd. Op vrijdag 23 juli beoordelen de begeleiders van de zomerschool of leerlingen de taak voldoende afgerond hebben.

Op donderdag 15 juli, als alle resultaten van de toetsweek bekend zijn, beslist de afdeling welke leerlingen in de periode van 19 t/m 23 juli verplicht deelnemen. De mentor neemt daarvoor dan contact op met de betreffende leerling en ouders. Voor deze leerlingen is er op vrijdag 16 juli een intake, samen met een ouder, bij de begeleiders van de zomerschool. Er wordt dan een contract opgesteld.

Voor enkele leerlingen wordt het besluit om deel te nemen aan de zomerschool al eerder genomen. Deze leerlingen starten al op donderdag 15 juli met de zomerschool.

Voor leerlingen die door de afdeling worden voorgedragen voor de zomerschool is deelname verplicht.

Uitslag 2e en 3e tijdvak eindexamens

Voor de examenklassen is de uitslag van het 2e tijdvak op vrijdag 2 juli 2021. De uitslag van het 3e tijdvak is op donderdag 15 juli 2021.
De leerlingen worden in de loop van de ochtend gebeld, zodra de uitslag is vastgesteld.

Diploma-uitreikingen

De diploma-uitreikingen vinden op de volgende momenten plaats:
dinsdag 20 juli 2021      diploma-uitreiking havo
woensdag 21 juli 2021   diploma-uitreiking mavo
woensdag 21 juli 2021   diploma-uitreiking vwo

De geslaagde kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de diploma-uitreiking.

Schakelweek

De schakelweek voor klas 2 t/m 5 start op maandag 5 juli 2021.
Het rooster komt in de roosterapp te staan. Let op: niet alle starttijden zijn hetzelfde!

De brugklassen hebben die week een alternatief programma met activiteiten.

Inhaalproefwerken      

Gemiste proefwerken dienen te worden ingehaald op dinsdag 13 juli t/m donderdag 15 juli 2021. Leerlingen die proefwerken hebben gemist, dienen zelf contact op te nemen met desbetreffende vakdocent om een afspraak te maken over het inhalen. De docent geeft dit door aan de roostermaker die op maandag 12 juli uiterlijk 17.00 uur een mail stuurt met daarin het rooster voor de inhaaltoetsen.

Voor mavo-3, vwo-4 en vwo-5 geldt, dat het inhalen van schoolexamens (net als de herkansingen hiervan) plaatsvindt in schooljaar 2021-2022. Leerlingen die toetsen gemist hebben, komen sowieso in bespreking voor wat betreft de overgang, want met een incomplete cijferlijst kan een leerling in principe niet bevorderd worden.  Er moet een herkansing ingezet worden om het gemiste werk in te halen.

Overgangsvergaderingen
Tijdens de overgangsvergaderingen worden alle leerlingen die op basis van hun cijfers niet meteen overgaan, besproken. Leerlingen die niet regulier overgaan naar het volgende leerjaar in dezelfde afdeling worden na afloop van de overgangsvergaderingen door de mentor gebeld.

De leerlingen van klas 3, 4 en 5 worden uiterlijk vrijdag 16 juli gebeld als ze doubleren.

De leerlingen van de brugklas en klas 2 worden uiterlijk maandag 19 juli gebeld als ze doubleren.

Revisie
Om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de overgangsvergadering, dienen de leerling en diens ouders(s)/verzorger(s) binnen 24 uur nadat de beslissing door de mentor is medegedeeld, per mail een verzoek tot revisie indienen bij de sectordirecteur van desbetreffende afdeling.
Dit verzoek bevat de motieven waarop revisie wordt aangevraagd.

Een leerling kan alleen voor revisie worden voorgedragen op grond van relevante nieuwe informatie die bij het door de bevorderingsvergadering genomen besluit géén rol heeft gespeeld en wellicht van invloed had kunnen zijn op de aard van het besluit.

De uitslag van de revisievergadering wordt, met onderbouwing, door de sectordirecteur medegedeeld aan de leerling en de ouders. De uitslag van de revisievergadering is bindend voor alle partijen.

Inzage proefwerken, donderdag 15 juli van 13.30 uur tot 14.30 uur
Als leerlingen van klas 2 en hoger de proefwerken in willen zien, dienen ze op het aangegeven tijdstip naar school te komen om de proefwerken op te halen. Het lokalenrooster hiervoor is als volgt:

vak lokaal vak lokaal
aardrijkskunde 38 en 43 kunstvak / CKV 33
algemene wetenschappen 15 en 16 levensbeschouwing 31 en 32
bedrijfseconomie 109 maatschappijleer 50
biologie 17, 18 en 19 muziek 48
Duits 13 en 14 natuurkunde 21 en 30
economie 107, 108  en 110 Nederlands   Agora
Engels Talenplein scheikunde 15 en 16
filosofie Mediatheek Spaans 12 en 51
Frans 9 en 10 techniek/ beo/science 7
geschiedenis 36 en 37 tekenen 26
handvaardigheid 8 verzorging 20
informatica 45 wiskunde 101, 102, 103, 104, 105
klassieke talen 106

Boeken inleveren

Schoolboeken dienen te worden ingeleverd op dinsdag 20 juli 2021. Wij hebben dit uitbesteed aan Iddink.

Van Iddink ontvangt iedereen informatie over het tijdstip waarop de boeken ongekaft ingeleverd dienen te worden. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig.
Als de kaften nog op school verwijderd moeten worden, dan dienen deze en andere zaken uit het kluisje weggegooid te worden in de daarvoor bestemde containers.
Als blijkt dat een leerling een herexamen of taak heeft, kan hij/zij de boeken behouden en zelf terugsturen naar Iddink.
Leerlingen die deelnemen aan de zomerschool, behouden de boeken van desbetreffende vakken en zij leveren hun boeken na afronding van de zomerschool op school in. Hun boeken worden door de school naar Iddink gestuurd. Er komt nog informatie waar zij deze boeken in dienen te leveren.

Boeken van de mediatheek inleveren
Neem bij het inleveren van de boeken voor Iddink ook meteen geleende boeken mee terug naar de mediatheek!

Kluisjes

Maak als afronding van het schooljaar het kluisje leeg en schoon. Brugklasleerlingen leveren hun kluissleutel aan het einde van het schooljaar in bij hun mentor.
Vriendelijk verzoek aan de examenleerlingen om hun kluissleutel uiterlijk 9 juli in te leveren. Zij leveren de kluissleutel in bij de loge, met vermelding van het nummer van het kluisje. Examenleerlingen ontvangen de borg voor de kluissleutel terug.  Als het IBAN-nummer nog niet bekend is voor het terugstorten van de borg, dan deze graag doorgeven bij de loge.

Afscheid van mentoren en overgangsrapport: vrijdag 23 juli 2021

Op vrijdag 23 juli worden alle leerlingen op school verwacht volgens dit schema om samen met hun mentor het schooljaar af te sluiten.

De mentor reikt het overgangsrapport alleen aan de leerling  zelf uit. Niet afgehaalde rapporten worden door de mentor ingeleverd bij de coördinator leerlingzaken van de betreffende afdeling, die ze bewaart totdat de leerling zelf het rapport op komt halen.

Eventuele taken die voortkomen uit de overgangsvergaderingen dienen uiterlijk vrijdag 3 september 2021 vóór 11.00 uur te worden ingeleverd bij de loge, voorzien van naam leerling en naam docent.

Begin zomervakantie en start schooljaar

De vakantie begint na de uitreiking van de rapporten op vrijdag 23 juli 2021. Tot die datum dienen de leerlingen beschikbaar te zijn om schoolse zaken af te werken, indien nodig. Leerlingen moeten ervoor zorgen bereikbaar te zijn voor de mentor.

Op dinsdag 7 september 2021 begint het nieuwe schooljaar voor de leerlingen. Alle leerlingen starten die dag het 4e lesuur met hun lessen volgens rooster. Dat is om 11.05 uur.
De leerlingen van de brugklas en 2e en 3e klassen worden daarvoor op school verwacht voor een introductiebijeenkomst. Zij ontvangen hier nog informatie over. Klas 4 en hoger zal die dag tijdens het 8e uur contact hebben met hun mentor.

Op vrijdag 10 september 2021 is de sportdag voor de brugklassen.
Voor de leerlingen van vwo-6 vindt dan de aftrap voor het profielwerkstuk plaats. Meer informatie hierover volgt nog in de eerste schoolweek.

Alvast veel succes met de afronding van het schooljaar en een fijne vakantie!

Laag inkomen?

Stichting Leergeld helpt!

Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in aanmerking komt voor hulp.

Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen.

Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/

Mill Hill College

Versterk Je Wereld