Skip to main content

Leerlingbegeleiding

Soms heeft een leerling een steuntje in de rug nodig en soms is meer specifieke hulp noodzakelijk. Hoe hebben we de begeleiding op het Mill Hill College geregeld?

Eerstelijnsbegeleiders

De mentor is de belangrijkste docent voor de begeleiding van de leerlingen. De mentoren hebben het hele schooljaar een klas of een groep leerlingen onder hun hoede en zien toe op het wel en wee van de leerlingen. Zij besteden aandacht aan (studie)vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en is de contactpersoon tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. De mentoren van de brugklas worden geassisteerd door twee bovenbouwleerlingen, de zogenoemde leerlingmentoren. Deze twee leerlingen ondersteunen de mentor gedurende het schooljaar met de begeleiding van de klas. Zij waren immers zelf enkele jaren geleden brugklasser en voelen daardoor heel goed aan waar de knelpunten zitten en wat de wensen zijn. Uiteraard blijft de mentor verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon/dochter. De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de les en de studie begeleiding.

Iedere afdeling kent daarnaast een coördinator leerlingzaken die de algehele verantwoording heeft voor de leerlingbegeleiding binnen de afdeling. Hij of zij kan ook doorverwijzen indien dat nodig is.

Tweedelijnsbegeleiders

Ondersteuningscoördinatoren
Zij maken deel uit van het interne zorgteam. De ondersteuningscoördinatoren zitten het intern zorgteam voor en coördineren de interne en externe hulpverlening. Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, bewaken zij de gemaakte afspraken en stemmen dit af met collega’s binnen het samenwerkingsverband Tilburg en met de toegangsfunctionarissen van jeugdzorg.

Counselors
Zij begeleiden leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zij vervullen tevens de taak van vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Dit zijn Telma Moeliker en Tessa van Beurden.

Coördinatoren dyslexie/dyscalculie
Hij/zij coördineert de facilitering van leerlingen met leermoeilijkheden of leerstoornissen (o.a. dyslexie, dyscalculie enz.) en helpt leerlingen om te gaan met hun leerproblemen.

Derdelijnsbegeleiders

Schoolmaatschappelijk werkster (SMW)
Zij helpt, door begeleiding en verwijzing naar externe hulp, te voorkomen dat leerlingen vanwege sociaal maatschappelijke problemen verwezen worden naar andere scholen of het onderwijs vroegtijdig verlaten.

Medewerkster GGD (+ schoolarts)
Zij voert onder tweede- en derdejaarsleerlingen een gezondheidsonderzoek uit.
Leerlingen kunnen bij hen terecht voor vragen over gezondheid en zij voeren gesprekken over ziekteverzuim.

Orthopedagoge
Zij onderzoekt leerlingen met gedrags- en/of leerstoornissen en geeft advies aan ouder(s)/verzorger(s) en school voor eventueel nader onderzoek voor begeleiding van deze leerlingen.

Verzuimcoördinator
Zij inventariseert welke leerlingen te laat komen of afwezig zijn en gaat vervolgens in gesprek met leerlingen en/of ouders over de achterliggende reden.
Als de reden ongegrond is, kan zij de leerling een sanctie opleggen.
Bij herhaaldelijk te laat komen of ongeoorloofde afwezigheid verwijst de verzuimcoördinator de leerling door naar de coördinator leerlingzaken die de leerplicht informeert.

Leerplichtambtenaren
Zij spreken met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) die vaak te laat komen, spijbelen of van school verwijderd dreigen te worden. Zij voeren ook controles uit op aan- en afwezigheid van de leerlingen. Met deze maatregelen proberen de leerplichtambtenaren vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en de school te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen.

Ambulante begeleiders
Zij begeleiden leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden en zij vormen de schakel tussen thuis en de school, met name voor de leerling met een extra ondersteuningsvraag.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke ondersteuning de leerlingen kunnen verwachten. Soms hebben leerlingen een leer- en/of gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door ziekte, een lichamelijke beperking of door bijvoorbeeld problemen in het autistisch spectrum. Deze leerlingen kunnen  extra ondersteuning krijgen van een persoonlijk begeleider.
Schoolondersteuningsprofiel Mill Hill College

Het Mill Hill College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Portvolio. Meer informatie vindt u op de site van Portvolio.

Steunlessen en begeleidingslessen

Alle brugklasleerlingen krijgen een screening om te bepalen of ze in aanmerking komen voor steunlessen in lezen, schrijven of rekenen.

Daarnaast zijn er in de brugklas begeleidingslessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen een extra les op dinsdag het eerste uur. Dit lesuur wordt ook voor de begeleiding van faalangstige leerlingen gebruikt.

Dyslectische leerlingen uit de brugklas krijgen een aantal weken een beperkte vorm van begeleiding onder leiding van de coördinator dyslexie/dyscalculie en de medewerker dyslexie/dyscalculie. Er worden afspraken gemaakt over de faciliteiten die de individuele leerling krijgt.

Leerlingen van de A-stroom die in aanmerking komen voor ‘opstroom’ naar havo-2, krijgen de laatste periode van de brugklas en de eerste periode in havo-2 extra les in Nederlands en wiskunde om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen.