Skip to main content

Besluitenlijst MT 2022-2023

Datum Besluit
13-09-22.1 Bij frequent verzuimmelding wordt een 3-gesprek gevoerd tussen medewerker, leidinggevende en PZ (ZUN) tenzij de leidinggevende anders beslist.
3-10-22.2 Er worden dit schooljaar geen kerstacties voor de leerlingen georganiseerd, behalve die voor de Quiet. Het glazen huis gaat dus ook niet door.

Dit betekent dat er op donderdag 22 december gewoon lessen volgens rooster zijn en op vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij.

3-10-22.3 Voor het personeel is er op vrijdag 23 december een kerstlunch met aansluitend afscheid van de collega’s die met pensioen gaan.
15-11-22.4 Dit schooljaar wordt wederom Eindsprint ingehuurd voor de examentrainingen
15-11-22.5 Vanaf volgend schooljaar wordt de reis naar Auschwitz weer georganiseerd; SMI draagt de organisatie van de reis over aan collega’s.
31-1-23.6 Vanaf schooljaar 23-24 komen de schakelweken onderbouw weer terug.
31-1-23.7 De teamindeling wijzigt in schooljaar 23-24 niet.
9-5-23.8 Het MT neemt een voorlopig besluit om de middelen werkdrukverlaging collectief in te zetten voor surveillance in toetsweken, opvang van jongeren en behoud van sectieondersteuners
9-5-23.9 Prognose lesgroepen: er wordt uitgegaan van 7 stamgroepen havo-4 en de clusters bio, ec, sk en gs worden met 1 lesgroep opgehoogd.

Besluitenlijst MT 2023-2024 

Datum Besluit
24-08-23.1 KlasseStudent wordt ingehuurd voor het surveilleren bij de toetsen en voor de opvang van lesuitval van klassen 1 en 2. Ze kunnen uitval vanaf het tweede uur opvangen. Na 1 periode volgt evaluatie. Als er niets nodig is, surveilleren ze in de pauzes, kunnen ze ondersteunen in de Agora of bij praktijklessen als handvaardigheid/ckv etc.
05-09-23.2 De portefeuilles van Wim worden als volgt verdeeld: Personeelsbeleid komt bij PEE. Hier hangt ook scholing onder.

Examensecretariaat en toetscommissie komt bij OVB.

05-09-23.3 MT-leden sluiten bij de MR-vergaderingen aan op onderwerp van hun portefeuille.
05-09-23.4 Het MT is akkoord met de aanvraag van JOH voor sponsoring van fietskleding voor medewerkers. Aanvragen lopen via JOH.
05-09-23.5 Er wordt een extern bureau ingeschakeld om de structuur van de website te verbeteren.
05-09-23.6 Voor de PR naar basisscholen wordt een ‘boekenlegger’ gebruikt met belangrijke data en QR-codes naar onze website.
19-09-23.7 Er is een principe-akkoord met het plan voor een tweejarige brugklas in schooljaar 24-25.
19-09-23.8 De kerstviering voor personeel op 22-12 wordt ingevuld met een spreker in de ochtend en lunch en borrel bij de Commanderie in Riel.
19-09-23.9 Om overlast van leerlingen tegen te gaan bij de poorten, op de Venneweg en op het fietspad worden de ingangen en looppaden iets aangepast. De schoolregels veranderen niet. De scooter/brommerparkeerplaats wordt gewijzigd. Om de leerlingenstroom te beperken bij de poort aan de Venneweg wordt deze tijdens pauzes gesloten. Met het Gilde zijn afspraken gemaakt om aan de achterkant van de kapel de grond te verharden en picknickbanken neer te zetten voor rokers. Er is goed contact met de buren hierover. De schoolregel over niet roken binnen 150 m. van de poort, was al vastgesteld.
03-10-23.10 We handhaven de regel van de telefoontassen: telefoons in de teletfoontas, tenzij de docent aangeeft dat de telefoons functioneel ingezet gaan worden.
03-10-23.11 De leerlingen van het Mill Hill worden niet verplicht om shirts voor LO aan te schaffen. Het Mill Hill College vraagt geen ouderbijdrage van de ouders, dus dat geldt ook voor de shirts voor LO.
03-10-23.12 Bij incidenten waar we de samenwerking met de politie voor nodig hebben, bellen we 0909-8844. We kunnen daar eventueel vragen om de inzet van Mireille, de schoolagent. Daarnaast bestaat een app-groep ‘Veiligheid’ in klein committee met Ralf en Mark voor collegiale consultatie
03-10-23.13 We zetten de coaching van Marieke vd Lisdonk met de teamcoaches niet voort.
We analyseren wat er uit de monitor van het personeel naar voren komt en op basis van eventuele signalen daaruit gaat een werkgroep hiernaar kijken
03-10-23.14 Bij vervangingen worden alleen uitzendbureaus ingezet als we geen andere alternatieven zien
23-10-23.15 Het OMO-medewerkersonderzoek wordt uitgezet onder de medewerkers met als indeling ob, bb en OOP.
23-10-23.16 Er wordt naast burgerschap (Wereldwijs) ook gewerkt aan internationalisering in samenwerking met Nuffic.
23-10-23.17 Laptops voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 worden in eigen beheer uitgegeven. Er moeten gebruikersovereenkomsten worden ondertekend en ze zijn door school verzekerd. Er wordt gekeken of de eigen afdeling ICT de ‘service’ kan behappen als er iets met de laptops is of dat dit uitbesteed moet worden. De netwerkomgeving op school wordt gefaciliteerd door ICT.