Specifieke begeleiding extern

Help Je Wereld

Derdelijnsbegeleiders

Schoolmaatschappelijk werkster (SMW)
Zij helpt, door begeleiding en verwijzing naar externe hulp, te voorkomen dat leerlingen vanwege sociaal maatschappelijke problemen verwezen worden naar andere scholen of het onderwijs vroegtijdig verlaten.

Medewerkster GGD (+ schoolarts)
Zij voert onder tweede- en derdejaarsleerlingen een gezondheidsonderzoek uit.
Leerlingen kunnen bij hen terecht voor vragen over gezondheid en zij voeren gesprekken over ziekteverzuim.

Orthopedagoge
Zij onderzoekt leerlingen met gedrags- en/of leerstoornissen en geeft advies aan ouder(s)/verzorger(s) en school voor eventueel nader onderzoek voor begeleiding van deze leerlingen.

Leerplichtambtenaren
Zij spreken met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) die vaak te laat komen, spijbelen of van school verwijderd dreigen te worden. Zij voeren ook controles uit op aan- en afwezigheid van de leerlingen. Met deze maatregelen proberen de leerplichtambtenaren vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en de school te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen.

Ambulante begeleiders
Zij begeleiden leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden en zij vormen de schakel tussen thuis en de school, met name voor de leerling met een extra ondersteuningsvraag.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!