De Opleidingsschool
van het Mill Hill College

In de visie van de school heeft scholing, begeleiding en opleiding van zowel zittend als nieuw personeel hoge prioriteit.

Het Mill Hill College biedt studenten, opleidingsinstituten en andere educatieve partners kwalitatief goede opleidingsplaatsen voor alle fases van de opleiding (zowel bachelor als master).

Werving en aanmelding

De aspirant collega-in-opleiding (CIO) stuurt een sollicitatiebrief met CV en foto uitsluitend per e-mail naar de schoolopleiders (SO) van de school. Dit doet de CIO pas nadat hij op de website van de school heeft vastgesteld dat de plek beschikbaar is.

Indien LIO’s (=4e jaars CIO) en zij-instromers solliciteren op vacante uren, doorlopen zij de binnen school gebruikelijke sollicitatieprocedure en vervoegen zich na contractering bij de schoolopleiders voor het afstemmen van hun opleidingstraject.

Korte snuffelstages en bezoeken aan lessen door studenten van educatieve partners worden niet beoordeeld en zijn uitsluitend toegestaan na bemiddeling door de SO en met instemming van een vakdocent. Op het Mill Hill College worden geen studenten toegelaten buiten medeweten en instemming van de SO en het verantwoordelijke lid van de kerndirectie.

Voor eerstejaars studenten is een aparte regeling ten aanzien van werving en selectie. Na openstelling van de plaatsen worden de studenten geplaatst door de opleiding. Het Mill Hill College behoudt zich echter het recht voor om in incidentele gevallen studenten te weigeren op basis van eigen beweegredenen. Besluiten hierover worden genomen door de SO op advies van de werkplekbegeleider (WPB).

Alle studenten die naar het Mill Hill College komen, dienen aanwezig/beschikbaar te zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.( afhankelijk van hun leerroute.)

Selectie

De SO maakt in overleg met de betreffende WPB een eerste selectie van sollicitanten. De geselecteerde kandidaten worden opgeroepen voor een sollicitatiegesprek.
Doel van het gesprek, dat maximaal 30 minuten duurt, is dat de school een zo duidelijk mogelijke indruk krijgt van de (geschiktheid) van de sollicitant en de sollicitant kan vaststellen of dit een goede leerwerkplek is. In het gesprek komen zaken aan de orde als: waarom kiest de sollicitant voor het Mill Hill College, wat verwacht hij van het Mill Hill College, wat kan hij bijdragen aan ontwikkelingen op de school, wat weet hij van de school en de leerlingen (visie, benadering, resultaten, ontwikkelingen), hoe goed is de sollicitant op de hoogte van recente ontwikkelingen in de lespraktijk van zijn vak. Daarnaast zal expliciet de keuze voor het traject binnen de AOSMB aan de orde komen. Ook positieve en negatieve ervaringen op eerdere leerwerkplekken en welke leerdoelen de student van daaruit hoopt te realiseren op het Mill Hill College komen aan de orde.

Heldere ideeën van de student over leerdoelen, onderzoeksopdrachten en bijdragen die hij kan leveren aan het reilen en zeilen op de school buiten zijn stageverplichtingen strekken tot aanbeveling. De motivatie voor het AOSMB traject speelt een belangrijk rol. Mede leidend is ook het vertrouwen dat wordt gewekt bij de SPD dat een vruchtbare samenwerking in het verschiet ligt waarmee zowel de sollicitant, de sectie als de school zijn voordeel kan doen.

Na overleg tussen de SO en de WPB worden alle sollicitanten worden via email op de hoogte gebracht van het genomen besluit. Met de geselecteerde sollicitant worden in dezelfde mail vervolgafspraken gemaakt door de OD over introductie, start en dergelijke. De sollicitant maakt vervolgens zijn papieren in orde. (zie hierna). Voor stages die direct in het nieuwe schooljaar starten wordt de hele procedure in principe voor de zomervakantie afgerond, waarbij wordt uitgegaan van de vakantieplanning van het Mill Hill College. Indien door onvoorziene omstandigheden een en ander niet meer voor de zomervakantie kan worden afgewerkt, zorgt de (nu) CIO ervoor dat een en ander wordt afgewerkt voor de geplande introductiebijeenkomst. De CIO dient twee dagen voor aanvang van de officiële start van het schooljaar beschikbaar te zijn, leidend is hiervoor de jaarplanning van het Mill Hill College.

Verder contact met de SPD vindt pas plaats na de introductiebijeenkomst op de eerste reguliere sectievergadering van het schooljaar.

Introductie

Bij de introductie worden algemene afspraken gemaakt over:

 • Beschikbaarheid van de CIO in verband met verplichtingen naar opleidingsinstituut, AOSMB en dergelijke. Jaarprogramma en rooster van het Mill Hill College zijn daarbij leidend (m.u.v. de donderdagmiddag, 1/3 jaars leerroute en vrijdagmiddag, 4ejaars leerroute, v.m. partnerschap AOSMB).
 • Werktijden, aanwezigheid buiten lesverplichtingen.
 • Dag rooster, indien al beschikbaar.
 • Hoe te handelen bij ziekte.
 • Stage kan pas daadwerkelijk aanvangen indien alle hieronder genoemde papieren in het bezit van de school zijn en het volledige werkplan in het bezit is van de instituutsopleider (IO).

Nadat de CIO de volgende zaken heeft aangeleverd:

 • Personaliaformulier Mill Hill College
 • Registratieformulier Ons Middelbaar Onderwijs
 • Controle geldigheid ID/paspoort en registratie nummer
 • Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.)
 • Kennismakingsprofiel b.v. Mill Hill Inside
 • Stagecontract, vooraf getekend / gevalideerd door de betreffende opleiding
 • Borg van € 20 voor alle materialen die de school tijdelijk uitleent

Op de site zijn de diverse aanvraagformulieren te downloaden onder Formulieren.

Ontvangt de CIO bij de introductie informatie over:

 • Inlogcode computer en account gegevens
 • Een e-mailadres van het Mill Hill College
 • Mogelijk toegang tot Magister, afhankelijk van leerroute
 • Begeleiding, lesbezoek en beoordeling door WPB en IO
 • Verplichtingen binnen de school, surveillance, opvang, vergaderingen, ouderavonden, buitenlesactiviteiten, activiteitenweken, en dergelijke
 • Verwachtingen over gedrag en uiterlijk als CIO
 • Sleutels lokalen, entree vanaf parkeerplaats, garderobe, fietsenhok (borg! € 20). De sectie zorgt tijdens eerste sectievergadering voor sleutels van kasten en apparatuur en dergelijke
 • Tijdelijke schoolpas (zie borg sleutels)
 • Eventuele kentekenregistratie t.b.v. de loge, alsmede medische gegevens die van belang zijn voor de EHBO/BHV-afdeling.

Bij de introductie vindt informatieoverdracht plaats over:

 • Taken en verantwoordelijkheden van de WPB.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de CIO in de sectie en daarbuiten.
 • Activiteiten en werkzaamheden van de sectie waarin de CIO ook een rol speelt/krijgt.
 • Werkplek voor de CIO, sectiekamer en flexruimte.
 • Materialen, sleutels, toegang tot apparatuur.
 • Kennismaking met de overige sectieleden.

Introductie stage

Er wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd in de week voorafgaand aan of in de eerste week van de stage waarbij alle CIO verplicht aanwezig zijn. Eventuele absentie dient vooraf met reden te worden gemeld bij de SO. Het niet aanwezig zijn zonder een voor het Mill Hill College geldige reden betekent dat voor de betreffende student het aanbod definitief wordt ingetrokken. De kennismakingsbijeenkomst bevat dezelfde elementen die hiervoor zijn beschreven bij introductie.

Introductie LIO (CIO 4e jaars)

Een LIO volgt eenzelfde traject zoals hierboven beschreven, met dat verschil dat hij een arbeidscontract heeft. Rechtspositioneel is zijn aanwezigheid anders ingebed binnen de school.

Verwachtingen van het Mill Hill College t.a.v. de CIO

De school verwacht dat de CIO zich bewust is van het feit dat hij nu een medewerker is. Weliswaar is hij nog in opleiding, toch wordt verwacht dat hij zich als medewerker gedraagt in woord, gedrag en uiterlijk en dat hij zich bewust is van zijn opvoedende functie. Dit geldt ook buiten de lessen en we verwachten dat hij het studentenbestaan even achter zich laat op het moment dat hij het schoolterrein betreedt. De identiteit van het Mill Hill College dient hij te ondersteunen, de visie en gewoontes te respecteren. Voor hem gelden alle regels en afspraken die ook voor collega’s gelden. Wij verwachten dat hij in geval van twijfel advies vraagt aan zijn WPB of welke andere collega dan ook.